Lista aktualności

ZALICZENIE PRAKTYK DLA KLAS III TŻ , II i III TP

(dodano: 2019-08-12)

ZALICZENIE PRAKTYK DLA KLAS III TŻ ,  II i III TP. 

Przypominamy, że zaliczenie praktyk odbywa się na podstawie dostarczonego do szkoły dzienniczka praktyk i umowy (umowa dotyczy osób odbywających praktyki w kraju). Dzienniczek i umowę można dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą najpóźniej do 23.08.2019r.

Brak wyżej wymienionych dokumentów skutkuje nie zaliczeniem praktyk a tym samym brakiem promocji do klasy wyższej!

Podsumowanie projektu "Kreatywna edukacja w powiecie lubelskim"

(dodano: 2019-08-06)

 

31.07.19 zakończyła się w ZSR CKP w Pszczelej Woli realizacja projektu „Kreatywna edukacja w powiecie lubelskim”.
Celem projektu  było zwiększenie szans rozwojowych uczniów, wzrost kompetencji nauczycieli oraz wzrost jakości kształcenia w naszej szkole.
Działania w powyższym zakresie były realizowane poprzez organizację zajęć  przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy (ICT, zajęcia matematyczne, języki obce), z uwzględnieniem rozwoju właściwych postaw (kreatywność, innowacyjność oraz praca zespołowa), podnoszenia kompetencji bądź kwalifikacji nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie korzystania z nowoczesnych metod, technologii i sprzętu. Ponadto odbyły się zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Projekt zakładał tworzenie warunków uczenia się adekwatnych do potrzeb rynku pracy i zmian zachodzących w gospodarce poprzez wyposażenie  pracowni ICT. Projekt był realizowany w naszej szkole od 1.06.2017 do 31.07.2019 r. Wartość projektu: 629 960,00 zł, w tym wkład własny Powiatu Lubelskiego: 31 500,00 zł.

Konkurs ofert na prowadzenie nauki jazdy konnej

(dodano: 2019-08-06)

Konkurs ofert na prowadzenie nauki jazdy konnej dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli.

Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli ogłasza konkurs ofert na prowadzenie nauki jazdy konnej dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli.

   Oferent zobowiązany będzie do prowadzenia zajęć jazdy konnej dla młodzieży Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Pszczelej Woli w okresie od 01.09.2019 r. – 30.06.2020 r.

   Ofertę konkursową na realizację zadania wymienionego w pkt 1.2 należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z napisem: : „Prowadzenie nauki jazdy konnej dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli” w terminie do dnia 10.08.2019 roku do godziny 9.00, - w siedzibie organizatora: Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli, Pszczela Wola 9, 23-107 Strzyżewice. Na kopercie należy umieścić nazwę, adres, numer kontaktowy Oferenta. Potwierdzeniem złożenia oferty będzie oznakowanie jej podczas składania w sekretariacie szkoły, polegające na odnotowaniu na kopercie terminu jej złożenia (dzień, godzina). Oferty złożone po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
   Otwarcie kopert z ofertami oraz rozpatrzenie ofert przez Komisję Konkursową nastąpi dnia 14.08.2019 roku o godzinie 10.00 w siedzibie organizatora Konkursu.

Szczegóły zawarte w regulaminie konkursu ofert i poniższych załącznikach.

 

Osoba do kontaktu:
Bogumiła Bartoszcze - stanowisko służbowe: Sekretarz Szkoły, tel: 81 5627076, od poniedziałku do piątku w godz. 8-14.00.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Regulamin konkursu ofert
Formularz ofertowy
Wzór umowy – załącznik nr 2 do umowy

Wolne miejsca do klas pierwszych w roku szkolnym 2019/2020

(dodano: 2019-07-12)

Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli informuje, że dysponuje wolnymi miejscami do klas pierwszych w roku szkolnym 2019/2020 szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych:

Liceum Ogólnokształcącego
Technikum Pszczelarskiego
Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych

Poprawkowy pisemny egzamin maturalny

(dodano: 2019-07-12)

Uwaga MATURZYSCI !!!


Poprawkowy pisemny egzamin maturalny z:

języka polskiego,

matematyki

języka angielskiego

odbędzie się

20.08.2019 r. o godz. 9:00Przejdź do archiwum aktualności